• Institution: VKM
 • Acronym: VKM
 • Location:
  Pr. Nauki, IBPM
  142290 Moscow Region, Pushchino
  RUSSIA
 • Website: http://www.vkm.ru
 • Correspondent:
  Lyudmila I. Evtushenko , D.Sc.
  E-mail: vkm@ibpm.pushchino.ru